تعبیر خواب تاکسی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببينيد تاكسي سوار شده ايد ، نشانة لذت بردن از موفقيتها و سرگرميهاي دوست داشتني است .

2ـ اگر ببينيد هنگام شب با ديگران سوار تاكسي مي شويد ، علامت آن است كه مي خواهيد رازي را از دوستان خود پنهان كنيد .

3ـ اگر با زني سوار تاكسي شويد ، حاكي از آن است كه رسوايي شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببينيد مشغول راندن تاكسي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كاري كه به چنگ مي آوريد ، پشرفت اندكي خواهيد كرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

ديدن تانك در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است كه بايد مراقب توطئه‏ى دشمنان باشيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول راندن تانكى هستيد، بيانگر موفقيت در امور كارى است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببينيد به وسيله‏ى تانكى با دشمن مى‏جنگيد، به اين معنا است كه موقعيت‏هاى خوبى براى پيشرفت پيش رو داريد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

خواب يك تاكسي : خبرهائي را با عجله براي شما ميفرستند .

شما يك تاكسي داريد : از دوستان حسود بپرهيزد .

تاكسي سوار مي شويد : كارهاي شما سريعاً به چرخش در مي آيند .

يك تاكسي صدا مي كنيد : يك تغيير كلي حرفه اي و منفعتهاي جديد

شما با شخص ديگري در تاكسي هستيد : از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .

از خطرتصادم با يك تاكسي كه بطرف شما مي آيد ، مي جهيد : مراقب رقيب باشيد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت آرام بلاگ

و یا لینک گول سایت

 

 

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]