تعبیر خواب پستچیNew Page 1

لیلا برایت می گوید:

ديدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه با يك پستچى برخورد مى‏كنيد، بيانگر شنيدن اخبار مهم و شادى بخش است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببينيد پستچي نامه هايي به شما مي دهد ، نشانة آن است كه به زودي اخباري شادي بخش خواهيد شنيد .

2ـ شنيدن صداي سوت پسيتچي در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببينيد پستچي ب آنكه نامه اي به شما بدهد از كنار خانة تان مي گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نوميدي خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد به پستچي نامه اي مي دهيد تا برايتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به ديگران رنج خواهيد برد .

5ـ گفتگو با پستچي در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهاي رسوايي آور مي شويد .

پستچي نامه ها را مي آورد : خبرهاي ناراحت كننده

شما صداي سوت زدن يك پستچي را مي شنويد : يك ملاقاتي غيره منتظره

يك پستچي مخصوص نامه هاي شما را مي آورد : شانس و شادي

پستچي نامه هاي شما را در صندوق مي اندازد : علامت نابودي مخالفان .

يك نامه را به پستچي مي دهيد : حسادت شما را رنج مي دهد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
View the postman in a dream, a sign of joy and happy. If you see a dream encounter with a postman, revealed the news is important and joyful.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If your dream is to see the postman letters, sign it that soon you will hear joyful news.
2 Psytchy whistling sound asleep, mark the uninvited guest.
3 Bedrooms see if the postman with a letter to give you the house of your passes, a sign of grief and despair that will be.
4 If you see the postman sleep until you post the letter, sign it caused others to suffer jealousy.
5 conversation with the postman in sleep, symptoms that get into the scandalous adventures.
Postman brings letters: sad news
You hear the sound of a postman whistling: an unexpected meeting
For a postman brings letters you: luck and happiness.
Postman letters as you would in the cast: Mark annihilate the opponents.
A letter to the postman form: envy you suffer.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت آرام بلاگ

و یا لینک گول سایت

 

 

دريافت کد رتبه جهاني سايت و وبلاگ

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]